Szkolenia przeciwpożarowe we Wrocławiu

Pracownicze szkolenia przeciwpożarowe

Organizowane przez nas szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników (również tych odpowiedzialnych za organizację ewakuacji) to spora dawka wiedzy teoretycznej z licznymi przykładami autentycznych zdarzań, oraz ich analizą. Dodatkowo, nasze szkolenie ppoż. przewiduje praktyczne użycie podręcznego sprzętu gaśniczego do ugaszenia pożaru testowego. Dodatkowym elementem szkolenia ppoż. pracowników mogą być ćwiczenia polegające na opuszczeniu (ewakuacji) zadymionego pomieszczenia.

Wyznaczanie oraz oznakowanie dróg ewakuacyjnych

Wyznaczanie oraz oznakowanie dróg ewakuacyjnych

W każdym obiekcie może wystąpić nagłe zagrożenie, które sprawi, że trzeba będzie ewakuować znajdujące się w nim osoby.

Priorytetem jest, aby ewakuacja została przeprowadzona sprawnie oraz w jak najkrótszym czasie.

Audyt bezpieczeństwa pożarowego

Audyt bezpieczeństwa pożarowego

Ma na celu sprawdzenie faktycznego stanu bezpieczeństwa w odniesieniu do aktualnych przepisów.

Zakres zlecenia ustalany jest indywidualnie w zależności od Państwa potrzeb. Może być to ocena wybranego zagadnienia lub kompleksowa ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku.

Systemy detekcji gazów

Systemy detekcji gazów

Systemy detekcji gazów coraz częściej mają zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. nakazuje stosowanie urządzeń sygnalizacyjno-odcinających we wszystkich pomieszczeniach, w których sumaryczna moc grzewcza urządzeń gazowych przekracza 60kW, a więc w większości kotłowni gazowych. Urządzenie sygnalizacyjno-odcinające to system detekcji gazu sprzężony z zaworem odcinającym, który w razie wykrycia obecności gazu (np. w wyniku rozszczelnienia instalacji) odetnie jego dopływ i zasygnalizuje użytkownikom obiektu potencjalne zagrożenie.

Systemy oddymiania

Systemy oddymiania 

Podstawowym zadaniem systemu oddymiania grawitacyjnego jest usuwanie gorących produktów spalania z budynku (strefy podsufitowej) w sytuacji wystąpienia tak niebezpiecznego zjawiska jak pożar. Uruchomienie systemu może nastąpią automatycznie poprzez czujkę dymową, zewnętrzne urządzenia wyzwalające lub ręcznie poprzez przycisk oddymiania. Otwierane są wówczas oddymiające klapy dachowe lub okna w fasadzie budynku. System zarządzany jest przez centralę oddymiania.

Wyposażenie obiektów w gaśnice

Wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów mają obowiązek wyposażenia ich w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm. 

Systemy sygnalizacji pożarowej

System Sygnalizacji Pożarowej 

Jest to zespół współdziałających ze sobą urządzeń, których podstawowym zadaniem jest jak najszybsze wykrycie pożaru oraz poinformowanie osób znajdujących się w budynku o zaistniałym niebezpieczeństwie. Jeżeli w budynku istnieje taka konieczność to system sygnalizacji pożarowej jednocześnie z powiadamianiem ludzi o pożarze automatycznie podejmuje pewne działania (sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi) mające na celu zminimalizowanie skutków zdarzenia.