Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

To podstawowy dokument z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Pracownicze szkolenia przeciwpożarowe

Organizowane przez nas szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników (również tych odpowiedzialnych za organizację ewakuacji) to spora dawka wiedzy teoretycznej z licznymi przykładami autentycznych zdarzań, oraz ich analizą. Dodatkowo, nasze szkolenie ppoż. przewiduje praktyczne użycie podręcznego sprzętu gaśniczego do ugaszenia pożaru testowego. Dodatkowym elementem szkolenia ppoż. pracowników mogą być ćwiczenia polegające na opuszczeniu (ewakuacji) zadymionego pomieszczenia.

Audyt bezpieczeństwa pożarowego

Ma na celu sprawdzenie faktycznego stanu bezpieczeństwa w odniesieniu do aktualnych przepisów.

Zakres zlecenia ustalany jest indywidualnie w zależności od Państwa potrzeb. Może być to ocena wybranego zagadnienia lub kompleksowa ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku.

Nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym w obiekcie

Oferujemy stały nadzór oraz kompleksową obsługę w zakresie ochrony przeciwpożarowej Państwa firmy – pełnienie zadań służby ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wyposażenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów mają obowiązek wyposażenia ich w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm. 

Wyznaczanie oraz oznakowanie dróg ewakuacyjnych

W każdym obiekcie może wystąpić nagłe zagrożenie, które sprawi, że trzeba będzie ewakuować znajdujące się w nim osoby.

Priorytetem jest, aby ewakuacja została przeprowadzona sprawnie oraz w jak najkrótszym czasie.

System Sygnalizacji Pożarowej 

Jest to zespół współdziałających ze sobą urządzeń, których podstawowym zadaniem jest jak najszybsze wykrycie pożaru oraz poinformowanie osób znajdujących się w budynku o zaistniałym niebezpieczeństwie. Jeżeli w budynku istnieje taka konieczność to system sygnalizacji pożarowej jednocześnie z powiadamianiem ludzi o pożarze automatycznie podejmuje pewne działania (sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi) mające na celu zminimalizowanie skutków zdarzenia.